Koło geograficzne

dla uczniów klas V-VIII

Skierowane jest do uczniów zainteresowanych geografią, otwartych na Świat poszerzających swoje horyzonty i wiedzę. Ukierunkowane na utrwalenie i  poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności z geografii określonych w "Podstawie programowej". Zdobyte umiejętności i wiedza mają przygotować uczniów do stosowania wiedzy geograficznej w życiu, przygotowania do konkursów przedmiotowych oraz ułatwiać kontynuowanie nauki na wyższym poziomie.

CELE PRACY KOŁA :
Rozwijanie u uczniów zainteresowania geografią jako nauką przez uświadomienie jej przydatności w życiu i gospodarczej działalności człowieka.
Rozwijanie kompetencji kluczowych w tym przygotowanie do konkursów geograficznych.
Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej.
Rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów.
Poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko życia (geograficzne i społeczne).
Uświadomienie wartości, jaką jest własny region i kraj oraz ich dziedzictwo kulturowe.
Kształtowanie postawy szacunku dla przyrody.
Wyjaśnianie wzajemnych relacji przyroda- człowiek-gospodarka.
Wskazywanie i charakteryzowanie walorów turystycznych Polski i krajów Świata.
Stosowanie wiedzy geograficznej w praktyce.
Rozwijanie zainteresowań indywidualnych uczniów.
Zachęcanie uczniów do samokształcenia i czytania literatury fachowej.
 

Koło geograficzne grafika