"Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła została beneficjentem „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na lata 2016-2020 i uzyskała rządowe wsparcie finansowe w wysokości 15 tysięcy złotych (12 tysięcy złotych z dotacji oraz 3 tysiące złotych z Organu Prowadzącego LTO) przeznaczone na zakup książek.
Aby sprostać oczekiwaniom całej społeczności szkolnej zostały przygotowane i rozesłane do nauczycieli, rodziców i uczniów ankiety czytelnicze, na podstawie których będą zakupowane do biblioteki nowości i lektury.
 

INFORMACJE O PROGRAMIE

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze.

Program składa się z 3 priorytetów, które realizuje MKiDN za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki oraz MEN. Nasza szkoła będzie prowadzić działania w ramach priorytetu 3:

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

 

CELE PROGRAMU

Cel główny – Priorytet 3:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Cele szczegółowe:

  • Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;

  • Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;

  • Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

 

FORMY REALIZACJI PROGRAMU

  • Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;

  • Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;

  • Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych;

  • Zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.